herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Powiatowa Rada Zatrudnienia

 POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA – zadania

 

Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy
z partnerami społecznymi, w szczególności w ramach:

 1. działalności rad zatrudnienia;
 2. partnerstwa lokalnego;
 3. uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencje zatrudnienia.

Powiatowe rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Zakres działania Powiatowej Rady Zatrudnienia, zasady powoływania i odwoływania jej członków oraz funkcjonowanie określają przepisy:

 1. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2008 rok Nr 69 poz.415 ze zmianami)
 2. ROZPORZĄDZENIE ministra gospodarki i pracy  z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224 poz. 2281)
 3. USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100 poz.1080 ze zmianami)

 

 Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia  należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej  Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;
 9. opiniowanie programów specjalnych, w tym:

1) celowość ich realizacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

a) liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

  2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.

autor: Administrator
utworzono: 08-02-2013
ostatnia modyfikacja: 08-02-2013
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się