herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
Zgłaszanie ofert pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu umożliwia pracodawcom
zgłoszenie ofert pracy przez Internet.

 

Jeżeli chcecie Państwo dokonać zgłoszenia oferty pracy wybierzcie najłatwiejszą formę czyli zgłoszenie ofert pracy przez Internet.

 

Po kliknięciu na zakładkę Zgłoszenie ofert pracy przez Internet, wyświetli się formularz „Zgłoszenie krajowej oferty pracy”, który należy poprawnie wypełnić. Po sprawdzeniu, czy wszystkie pola zostały wypełnione należy kliknąć okienko na końcu zgłoszenia Wyślij formularz do urzędu.

 

Państwa zgłoszenie trafi niezwłocznie do naszej bazy.
Upoważniony pracownik urzędu skontaktuje się z Państwem
w celu zweryfikowania zgłoszonej oferty,
a w przypadku występujących braków
celem ich ewentualnego uzupełnienia.

 

Po weryfikacji przesłanej oferty
zostanie ona podana do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń oraz ekranach monitorów w tutejszym urzędzie;
  • na stronie internetowej urzędu;
  • na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia – Centralna Baza Ofert Pracy

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pośrednikiem pracy
pod numerem telefonu 75-722-25-48; 75-722-35-19, wew. 266, 267
lub osobiście w pokoju nr 3.


 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

  • pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie ofert pracy, zwanego dalej "osobą wskazaną przez pracodawcę", oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, informacje dotyczące okoliczności o których mowa w art. 36 ust 5f ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej, preferowaną formę kontaktów pomiędzy powiatowym urzędem pracy i osobą wskazaną przez pracodawcę oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji,

  • zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra, zwanej dalej "klasyfikacją zawodów i specjalności", nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, system wynagradzania, datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,

  • oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości, szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,

  • postępowania z ofertą pracy, w tym: okresu aktualności oferty, częstotliwości kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę, stwierdzenia, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwań dotyczących dodatkowego: upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG, przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach.

 

 W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

 

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.  w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z  2010r. Nr 177 poz. 1193 z późn.zm.)

 

autor: Anna Janikowska
utworzono: 13-02-2013
ostatnia modyfikacja: 13-02-2013
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się