herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Prace interwencyjne

Ogłoszenie o zakończonym naborze wniosków na rok 2017 za wyjątkiem Bonu na zasiedlenie oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej (czytaj dalej)

 

 

 

 

Zaproszenie do składania "Wniosków o organizowanie prac interwencyjnych" (czytaj dalej)

 WARUNKI I ZASADY

 

ORGANIZOWANIA

 

PRAC INTERWENCYJNYCH 

 

 

Czym są prace interwencyjne?

 

Prace interwencyjne są jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a starostą oraz ma na celu wsparcie bezrobotnych.

 

Kto może się ubiegać o organizowanie prac interwencyjnych?

 

O organizowanie prac interwencyjnych może się ubiegać Pracodawca, tj.:

  • podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, który nie jest beneficjentem pomocy publicznej;
  • pomiot prowadzący działalność gospodarczą - beneficjent pomocy publicznej.

Beneficjentem pomocy w rozumieniu Ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

 

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

 

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może zostać skierowana wyłącznie osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu, dla której został ustalony profil pomocy II, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określony w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Ile czasu mogą trwać prace interwencyjne?

Prace interwencyjne mogą trwać w zależności od decyzji starosty do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

 

Co należy zrobić, żeby zorganizować prace interwencyjne?

Aby zorganizować prace interwencyjne Pracodawca składa „Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych” wraz z wymaganymi załącznikami do wybranego powiatowego urzędu pracy.

 

Ważne!

„Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych” wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć przed zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zawarciu ze Starostą umowy o organizowanie prac interwencyjnych, jest możliwe zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej, dla której ustalono profil pomocy II.

 

Pamiętaj!!

Stosownie do zawartej umowy o organizowanie prac interwencyjnych, Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego po zakończeniu refundacji wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne:

  • przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub
  • przez okres 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej).

Niewywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Pomoc udzielana Pracodawcom będącym beneficjentami pomocy stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami jej dopuszczalności.

 

Dlaczego warto zorganizować prace interwencyjne?

 

Pracodawca z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych otrzymuje przez okres określony w umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i starostą refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych.

Maksymalna wysokość refundacji za 1 pracownika za 1 miesiąc uzależniona jest od podstawy prawnej, w związku z którą zawarta jest umowa o organizowanie prac interwencyjnych.

Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o organizowanie prac interwencyjnych.

 

Realizacja tej formy wsparcia jest uzależniona od aktualnie posiadanych przez Urząd środków finansowych z Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

  • Art. 51, 56, 59 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.9)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj.  Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

 

autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 21-11-2017
ostatnia modyfikacja: 21-11-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się