herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Prace społecznie użyteczne

WARUNKI I ZASADY ORGANIZACJI


PRAC 
SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH

 

 

Podstawa prawna:

  • Art.73a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz.921).

 

1. Prace społecznie użyteczne – oznaczają prace organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Podstawą wykonywania tego rodzaju prac jest porozumienie zawierane między starostą a gminą.

 

2. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane przez osoby bezrobotne skierowane przez starostę, które nie posiadają prawa do zasiłku i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz posiadają ustalony II profil pomocy lub  osoby uczestniczące  w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie  usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy.


Osoby, które mogą wykonywać prace społecznie użyteczne są określane jako osoby uprawnione.

 

3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, na podstawie porozumienia, sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, i przesyła ja do właściwego miejscowego powiatowego urzędu pracy.

 

4. Starosta, w celu ustalenia zdolności do wykonywania prac społecznie użytecznych, przed skierowaniem osoby uprawnionej do tych prac może skierować ją na badania, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

5. Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

 

6. Osoby uprawnione mogą wykonywać prace społecznie użyteczne w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. 

 

7. Osobom uprawnionym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (świadczenie to podlega waloryzacji). Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania prac, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

 

8. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu lub osobie uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudniania socjalnego.

 

9. Osoba bezrobotna, która odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych traci status osoby bezrobotnej na okres:

a)   120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b)   180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c)   270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Utrata statusu osoby bezrobotnej następuje również w przypadku nie podjęcia prac społecznie użytecznych po skierowaniu przez Urząd pracy, a także w przypadku przerwania prac.

 

10. Starosta zawiera z gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie użytecznych, określające w szczególności:

 

a) liczbę osób uprawnionych, które zostaną skierowane w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych;

b)  liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jedną osobę uprawnioną;

c)  rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów,
w których będą organizowane prace społecznie użyteczne;

d) okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczbę osób uprawnionych skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie użytecznych;

e) obowiązek informowania starosty i dyrektora powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę uprawnioną;

f) wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu (pok. 17 – II piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu www.pupluban.pl w Menu Formy aktywizacji w zakładce -> Bieżące -> Prace społecznie użyteczne -> Informacje ogólne.

 

autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 26-01-2017
ostatnia modyfikacja: 26-01-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się