herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Ogłoszenie o zakończonym naborze wniosków na rok 2017 za wyjątkiem Bonu na zasiedlenie oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej (czytaj dalej)

 

 

 

 


UWAGA BEZROBOTNI!!! - wznawiamy nabór wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

 

 

 

KOMUNIKAT dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

 

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane w ramach Funduszu Pracy (czytaj dalej)

 

 

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane w ramach PO WER (czytaj dalej)

 

 

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane w ramach RPO (czytaj dalej)

 

 

 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA

PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ 

(zwane dalej DOFINANSOWANIEM)

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 

 

Podstawa prawna:

1. Art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1041).

3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.10.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1).

 

Starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Powyższe nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, MOŻE UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE OSOBA BEZROBOTNA, KTÓRA SPEŁNIA WARUNKI ROZPORZĄDZENIA MPIPS Z DNIA 23 KWIETNIA 2012, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ, DOTYCZĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 

1. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

a)nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy,

b)nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

c) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

 

2. nie otrzymała bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnych,

 

3. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, a w przypadku jego posiadania złożyła oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

 

4. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 

5. nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwaprzeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),

 

6. nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

 

7. zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania,

 

8. spełnia inne warunki określone w Regulaminie dostępnym na stronie www.pupluban.pl w Menu Formy aktywizacji w Zakładce – BieżąceJednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej → Fundusz Pracy / Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) / Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)  Informacje ogólne.

 

autor: Dorota Owsiak
utworzono: 21-11-2017
ostatnia modyfikacja: 21-11-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się