herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Szkolenia zawodowe

Zmiany zachodzące na rynku pracy nie dają w chwili obecnej gwarancji zatrudnienia, zarówno osobom posiadającym wysokie wykształcenie czy wieloletnie doświadczenie zawodowe. Bycie konkurencyjnym na rynku pracy wymaga nieustannego dokształcania i doskonalenia oraz pogłębiania swojej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Niejednokrotnie rynek pracy wymusza wręcz zmianę zawodu a pozostanie na nim wymaga dostosowania kwalifikacji zawodowych do zmieniających się wymagań.

           

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu, potrafisz wykazać celowość szkolenia poprzez uprawdopodobnienie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej i spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • nie posiadasz kwalifikacji zawodowych;
 • konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji;
 • utraciłeś zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie

1) Koniecznie zgłoś się do specjalisty ds. rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu - pokój nr 4, u którego uzyskasz wyczerpujące informacje dotyczące organizacji interesującego Cię szkolenia

2) Pobierz na stronie internetowej PUP Lubań   lub w pokoju nr 4 (parter) „Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne organizowane na wniosek osoby bezrobotnej”

3) Wypełnij w/w Wniosek i złóż go wraz z deklaracją pracodawcy o zatrudnieniu lub deklaracją założenia własnej firmy w pokoju nr 9 (Sekretariat)

W razie pytań prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego pod numerem tel.:75 722 25 48 nr wew.: 255 lub 259.

 

 

 

 

 

Szkolenie w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) - oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia osób bezrobotnych  i innych uprawnionych osób w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,

 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

   

  Kto może zostać skierowany na szkolenie:

 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w odpowiednim dla swojego miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy,

 • osoby posiadające ustalony II profil pomocy,

 • osoby posiadające ustalony I profil pomocy - w uzasadnionych przypadkach.

   

  Skierowanie na szkolenie, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.
  W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

   

  Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

   

  Formy Szkoleń Organizowanych przez Urząd Pracy

  SZKOLENIA GRUPOWE  inicjowane są w oparciu o roczny plan szkoleń sporządzany na podstawie wyników badań, analiz i prognoz na rynku pracy, częstotliwości występowania ofert oraz zapotrzebowania ze strony pracodawców. Osoba bezrobotna sama może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym w trakcie trwania naboru na szkolenie lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od doradcy klienta. Składa wówczas „Wniosek o skierowanie na szkolenie grupowe” ze wskazaniem właściwego kierunku szkolenia wraz z określonymi w naborze na szkolenie dokumentami.

   

  SZKOLENIA INDYWIDUALNE

  Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy na dany rok nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę następuje po złożeniu „Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne na wniosek osoby bezrobotnej”.

  Osoba ubiegająca się o skierowanie na wskazane przez niego szkolenie musi uzasadnić celowość tego szkolenia. Najbardziej wiarygodnym argumentem uzasadniającym celowość szkolenia jest zapewnienie pracodawcy o zatrudnieniu lub podjęcie działalności gospodarczej przez wnioskodawcę udokumentowane jednym
  z załączników do wniosku:

 • Oświadczenie pracodawcy,

 • Oświadczenie wnioskodawcy.

    

  We wniosku należy wskazać: nazwę, kierunek wnioskowanego szkolenia oraz uzasadnić skierowanie na wskazane szkolenie ponadto można dołączyć informację
  o wybranym przez siebie szkoleniu (np. nazwę i termin szkolenia, nazwę i adres wskazanej instytucji szkoleniowej, koszt szkolenia, inne informacje).

  Rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od spełnienia przez osobę bezrobotną warunków skierowania na szkolenie oraz posiadania przez PUP środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej.

   

  Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi udziału w szkoleniu zaproponowanym przez urząd lub po skierowaniu nie podejmie szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

   

  Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W tym przypadku osoba bezrobotna jest zobowiązana do niezwłocznego przedłożenia
  w tutejszym urzędzie pracy dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

   

  Starosta nie może refundować kosztów szkolenia osobie, która podjęła szkolenie bez uprzedniego skierowania otrzymanego z urzędu pracy.

   

  Przez koszt szkolenia rozumie się:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą  instytucji szkoleniowej,

 • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą),

 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w odrębnych przepisach,

 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

   

  PUP finansuje szkolenia, które odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych
  w tygodniu.

  Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy,
  a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

   

  Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

 • Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

 • Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

 • Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres,
  w którym podjął zatrudnienie.

 • Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium
  w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 • Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu koszty zakwaterowania
  i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

 • Osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających
  z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz
  w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

 • Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania szkolenia (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA), za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

    

  O ile w planie finansowym na dany rok są założone środki finansowe to:

 • Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

 • Starosta może refundować opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia, w wysokości nie wyższej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli spełnia następujące warunki: złożenie „Wniosku o zawarcie umowy  o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia” wraz
  z załącznikami i na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu podjęła staż lub szkolenie (w tym szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy); refundacja kosztów przysługuje na okres odbywania stażu lub szkolenia
  i odbywa się na zasadach określonych „Regulaminem w sprawie dokonywania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu w celu podjęcia stażu lub szkolenia”  obowiązującym w dniu  skierowania osoby bezrobotnej do odbywania stażu lub szkolenia, dostępnym na każdym stanowisku pośrednika pracy oraz na stronie internetowej www.pupluban.pl w zakładce: Formy aktywizacji / Bieżące / „Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia” - Informacje ogólne.

   

  Obowiązki osoby skierowanej na szkolenie:

  Regularne uczęszczanie na zajęcia, systematyczne realizowanie programu
  i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.

  Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przedkładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności - w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA.

   

  Linki:

 • osobiście w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 10, pokój nr 4 (parter),

 • telefonicznie pod numerem 75 722-25-48 wew. 255 lub 259

   

  Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy
  (tekst jednolity Dz. U. rok 2016, poz. 645 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. rok 2014, poz. 667).

   

   

   

   

autor: Dorota Owsiak
utworzono: 03-04-2017
ostatnia modyfikacja: 03-04-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się