herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

 

SFINANSOWANIE
KOSZTU EGZAMINU LUB UZYSKANIA LICENCJI

 

Starosta na wniosek osoby bezrobotnej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia:

 

 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych,
 • koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 

 

O sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji mogą ubiegać się osoby bezrobotne: 

 1. które posiadają ustalony II profil pomocy i I profil pomocy – w uzasadnionych przypadkach,
 2. których uprawnienia zawodowe z powodu upływu czasu utraciły swoją ważność, a obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku odbycia ponownego szkolenia,
 3. które z własnych środków pokryją koszt szkolenia, a do PUP wystąpią tylko o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,
 4. które chcą uzyskać uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego lub kierowcy autobusu i z własnych środków pokryją koszt szkolenia na prawo jazdy, a do PUP złożą wniosek o szkolenie indywidualne „Kwalifikacja wstępna w zakresie przewozu rzeczy / osób”; mogą wystąpić o sfinansowanie kosztu egzaminu na prawo jazdy,

 Warunkiem ubiegania się przez osobę bezrobotną o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji jest uzasadnienie celowości oraz:

 1. uprawdopodobnienie zatrudnienia lub

 2. złożenia oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po zdaniu egzaminu i uzyskaniu licencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

 Bezrobotny w celu skorzystania z tej formy wsparcia składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.

  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, powiatowy urząd pracy zawiera z bezrobotnym umowę na sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, określającą w szczególności: 

 • nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję,
 • kwotę sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji,
 • sposób finansowania kosztów - w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję,
 • zobowiązanie bezrobotnego do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji,
 • zobowiązanie bezrobotnego do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub uzyskanej licencji i przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

 

 Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 10, pokój nr 4 (parter),
 • telefonicznie pod numerem 75 722-25-48 wew. 255 lub 259

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy 
  (tekst jednolity Dz. U. rok 2016, poz.645, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. rok 2014, poz. 667).
autor: Dorota Owsiak
utworzono: 05-01-2017
ostatnia modyfikacja: 05-01-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się