herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy

Ogłoszenie o zakończonym naborze wniosków na rok 2017 za wyjątkiem Bonu na zasiedlenie oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej (czytaj dalej)

 

 

 

 

KOMUNIKAT dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

 

 

 

Wznowienie naboru "Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" - zaproszenie do składania wniosków i na bezpłatne konsultacje (czytaj dalej)

 

 

 

Zasady dokumentowania wydatków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 REFUNDACJA KOSZTÓW

 

WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA

 

STANOWISKA PRACY DLA

 

SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYM JEST REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO?

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest to pomoc finansowa udzielana przez starostę w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.

 

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO?

 

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

  • podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (zwanemu dalej „podmiotem”),
  • osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy (zwanym dalej „producentem rolnym”),
  • niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole (zwanym dalej odpowiednio „przedszkolem i „szkołą”).

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO?

 

Podstawą ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest złożenie wniosku o refundację wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć wniosek o refundację:

 

  • do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola lub szkoły albo
  • ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, UBIEGAJĄC SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO?

 

Podstawowe warunki, które Wnioskodawca (podmiot, przedszkole, szkoła) jest zobowiązany spełnić w dniu złożenia wniosku, aby wniosek o refundację mógł być przez starostę uwzględniony to:

 

1. Niezmniejszanie wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.

 

2. Prowadzenie przez podmiot działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, przy czym do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej. W przypadku przedszkola i szkoły – prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

3. Niezaleganie w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

4. Niezaleganie w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych.

 

5. Nieposiadanie w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.

 

6. Niekaralność w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

 

Podstawowe warunki, które Wnioskodawca (producent rolny) jest zobowiązany spełnić w dniu złożenia wniosku, aby wniosek o refundację mógł być przez starostę uwzględniony to:

 

a) Warunki określone powyżej w pkt 1 i 3-6.

 

b) Posiadanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

c) Zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

WAŻNE

 

Szczegółowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby refundacja mogła zostać przyznana, wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe, formy zabezpieczenia zwrotu refundacji, podstawowe postanowienia umowy o refundację określa Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu, z którym należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o refundację.

 

 

DLACZEGO WARTO UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO?

 

Podmiot, producent rolny, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

 

 

PAMIĘTAJ!

 

Podstawą refundacji jest umowa o refundację zawarta przez starostę z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym, określająca w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy i utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

 

Niewywiązanie się z powyższych warunków lub naruszenie innych postanowień umowy skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Refundacja dokonywana podmiotowi stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

 

Druki wniosków oraz Regulamin dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. 17 – II piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu www.pupluban.pl w Menu Formy aktywizacji w zakładce -> Bieżące -> Zwrot kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy -> Informacje ogólne.

 

 Realizacja tej formy wsparcia jest uzależniona od aktualnie posiadanych przez Urząd środków finansowych z Funduszu Pracy.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

  • Art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1041);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 21-11-2017
ostatnia modyfikacja: 21-11-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się