herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Staże

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Staże realizowane w ramach Funduszu Pracy (czytaj dalej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Staże realizowane w ramach PO WER  (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach RPO (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach programu specjalnego "BUDZIK" (czytaj dalej)

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach programu specjalnego "BUDZIK 2" (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach projektu POKL "Aktywni 50+" (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach PFRON (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach JUNIOR (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące lokalu składane przez pracodawców / przedsiębiorców ubiegających się o zorganizowanie stażu dla skierowanych osób bezrobotnych  pobierz

 

 

 

 

 

Przykładowe programy stażu - pomocnicze narzędzie przy sporządzaniu  "Wniosku o zawarcie  umowy o zorganizowanie stażu" (czytaj dalej)

 

 

 

Informacje dotyczące delegacji służbowych staży !!! (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

STAŻ

 

WARUNKI I ZASADY ORGANIZACJI

 

KRYTERIA OCENY SKŁADANYCH WNIOSKÓW

 

 

 

 

STAŻco to jest?

oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy. Oznacza to, że stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, a zatem nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, w tym materialnej, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę.

 

U Organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u Organizatora w dniu składania wniosku w przeliczaniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u Organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

 

 

STAŻ – to musisz wiedzieć

1) Staż może trwać od 3 do 6 m-cy, lub od 3 do 12 m-cy w przypadku skierowania osoby bezrobotnej do 30 r.ż.

2) NA STAŻ MOGĄ BYĆ SKIEROWANE OSOBY BEZROBOTNE, DLA KTÓRYCH USTALONO PROFIL POMOCY II (w przypadku realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu innych projektów bądź programów zostaną dodatkowo określone grupy docelowe osób bezrobotnych, które mogą zostać skierowane na staż).

3) W okresie trwania stażu Organizator stażu nie ponosi żadnych kosztów wynagrodzenia stażysty, ponieważ stażysta otrzymuje wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy stypendium, od którego Urząd opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość stypendium jest określona w przepisach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi 120% zasiłku dla osoby bezrobotnej.

4) Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscy pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

5) Opiekun osoby bezrobotnej odbywającej staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

 

 

ORGANIZATOR  STAŻU – kto może nim zostać?:

1) Pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Pracodawcą może być również rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji rolnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o której mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

2) Organizacja pozarządowa - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji.

3) Przedsiębiorca - oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

 

 

ORGANIZATOR   STAŻU – jak nim zostać?   To proste, należy:

1) Pobrać odpowiedni druk „Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu / dotyczy rolników” bądź „Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu / nie dotyczy rolników” zwany dalej wnioskiem  ze strony internetowej PUP w Lubaniu www.pupluban.pl w Menu Formy Aktywizacji w Zakładce Bieżące- Staże- Usługi Urzędu, lub  w pokoju nr 12 (I piętro).

2) Złożyć w PUP Lubań prawidłowo wypełniony i podpisany Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

3) Zapoznać się z projektem umowy o zorganizowanie stażu dostępnej na stronie internetowej PUP Lubań: www.pupluban.pl w Menu Formy Aktywizacji w Zakładce Bieżące- Staże- Usługi Urzędu.

4) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku zgłosić się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy celem zawarcia umowy (stronami zawieranych umów o zorganizowanie stażu jest Wnioskodawca zwany dalej Organizatorem  i Starosta - z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy); w treści pisma informującego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator stażu zostaje  poinformowany o źródle finansowania organizowanego stażu oraz o warunkach i zasadach organizacji stażu.

 

 

KRYTERIA OCENY SKŁADANYCH WNIOSKÓW – co ma wpływ na rozpatrzenie wniosku?

1) Zapewnienie zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę zlecenie osobie odbywającej staż w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia stażu*:

a)  na okres co najmniej 3 miesięcy na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowę zlecenia przy czym wartość umowy powinna być równa lub wyższa 3 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej na umowę o pracę na ½ etatu zapewniając zatrudnienie na poziomie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

2) Zakres zadań zawarty w programie stażu, które będzie wykonywać osoba bezrobotna oraz rodzaj kwalifikacji i umiejętności zawodowych jakie nabędzie osoba bezrobotna, które umożliwią wejście na rynek pracy uwzględniając zgłaszane przez pracodawców oferty pracy i zapotrzebowanie na rynku pracy.

3) Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku.

4)Dotychczasowa współpraca z PUP Lubań oraz efektywność zatrudnieniowa i kosztowa poprzednich programów, w których wnioskodawca uczestniczył, obciążenie karą umowną za niezatrudnienie osoby bezrobotnej po stażu.

5) Okres działania firmy na rynku.

6) Organizacja stażu na terenie powiatu lubańskiego.

 

 

STAŻ - warto wiedzieć!

1) BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE – dla Wnioskodawców, którym poprawne wypełnienie Wniosku oraz sporządzenie Programu stażu stwarza trudności, prowadzone są na bezpłatne indywidualne konsultacje, w każdą środę tygodnia, od godz. 14:00 do 15:00, w pokoju nr 12, I piętro Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

2) WSPARCIE TOWARZYSZĄCE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH KIEROWANYCH NA STAŻ:

a)  refundacja poniesionych i udowodnionych kosztów dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu – do 200,00 zł miesięcznie,

b) refundacja poniesionych i udowodnionych kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 r.ż. lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia – do 300,00 zł miesięcznie,

w oparciu o obowiązujące przepisy i wewnętrzne uregulowania, na indywidualny wniosek osoby bezrobotnej.

3) Źródło finansowania – PUP Lubań może organizować staże w ramach przyjętego do realizacji planu finansowego na dany rok kalendarzowy; staże finansowane są z Funduszu Pracy lub w ramach realizowanych przez Urząd projektów bądź programów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Szczegółowe informacje:

w siedzibie PUP Lubań I piętro pokój nr 12, lub pod numerem telefonu 75 722 25 48 wew. 258 lub 260

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 704 z późn. zm. )

 

Lubań, 01 luty 2016 r.                                               

autor: Dorota Owsiak
utworzono: 27-07-2016
ostatnia modyfikacja: 27-07-2016
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się
Strony w dziale
autor: Lucyna Ostrowska-Zając  |  utworzono: 02-10-2015
grafika
autor: Lucyna Ostrowska-Zając  |  utworzono: 02-02-2016
grafika