herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Staże

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Staże realizowane w ramach Funduszu Pracy (czytaj dalej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Staże realizowane w ramach PO WER  (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach RPO (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach programu specjalnego "BUDZIK" (czytaj dalej)

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach programu specjalnego "BUDZIK 2" (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach programu specjalnego "BUDZIK 3" (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

Staże realizowane w ramach PFRON (czytaj dalej)

 

 

 

 

Oświadczenie dotyczące lokalu składane przez pracodawców / przedsiębiorców ubiegających się o zorganizowanie stażu dla skierowanych osób bezrobotnych  pobierz

 

 

 

 

 

Przykładowe programy stażu - pomocnicze narzędzie przy sporządzaniu  "Wniosku o zawarcie  umowy o zorganizowanie stażu" (czytaj dalej)

 

 

 

Informacje dotyczące delegacji służbowych staży !!! (czytaj dalej)

 

 

 

 

STAŻ CZYLI NAUKA     

 

 

 

 

 


Warunki i zasady organizacji

     Kryteria oceny składanych wniosków

           Zasady reprezentacji jej dokumentowanie

               Bezpłatne – indywidualne konsultacje !!! 

 


I. STAŻco to jest?

 

Oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy. JEST TO NAUKA TYCH ZADAŃ. Stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, w tym materialnej, jak osoba zatrudniona na umowę o pracę.

 

 

II. STAŻ – to musisz wiedzieć

 

1)  Staż może trwać od 3 do 6 m-cy, lub od 3 do 12 m-cy w przypadku skierowania osoby bezrobotnej do 30 r.ż.

 

2)  Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy II (w przypadku realizowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu innych projektów bądź programów zostaną dodatkowo określone grupy docelowe osób bezrobotnych, które mogą zostać skierowane na staż).

 

3)  W okresie trwania stażu Organizator nie ponosi żadnych kosztów wynagrodzenia stażysty, ponieważ stażysta otrzymuje wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy stypendium, od którego Urząd opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość stypendium jest określona w przepisach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi 120% zasiłku dla osoby bezrobotnej.

 

4)  Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego Organizatora, na tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 

5)  Opiekun osoby bezrobotnej odbywającej staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

 

 

III. ORGANIZATOR  STAŻU* – kto może nim zostać?:

 

1) Pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Pracodawcą może być również rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji rolnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o której mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

2)  Organizacja pozarządowa - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji.

 

3) Przedsiębiorca -czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

 

*U Organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, w przeliczaniu na pełny wymiar czasu pracy. U Organizatora stażu, który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

 

IV. ORGANIZATOR   STAŻU – jak nim zostać?   To proste, należy:

 

1)  Pobrać druk „Wniosek o zorganizowanie stażu / dotyczy rolników” bądź „Wniosek o zorganizowanie stażu / nie dotyczy rolników” zwany dalej wnioskiem  ze strony internetowej PUP w Lubaniu www.pupluban.pl w Menu Formy Aktywizacji w Zakładce Bieżące- Staże- Usługi Urzędu, lub w pokoju nr 12 (I piętro ).

 

2) Złożyć w PUP Lubań prawidłowo wypełniony i podpisany Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami; składając wniosek składane jest też oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy o zorganizowanie stażu dostępnej na stronie internetowej PUP Lubań: www.pupluban.pl w Menu Formy Aktywizacji w Zakładce Bieżące- Staże- Usługi Urzędu.

 

3) Po otrzymaniu pisma informującego o pozytywnym rozpatrzeniu (zawiera tez informację o źródle finansowania stażu, indywidualnych warunkach i zasadach organizacji stażu) Wniosku należy zgłosić się w siedzibie PUP celem zawarcia umowy (stronami zawieranych umów jest Wnioskodawca – Organizator i Starosta - z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy).

 

V. KRYTERIA OCENY SKŁADANYCH WNIOSKÓW – co ma wpływ na rozpatrzenie wniosku?

 

1)  Złożona we wniosku deklaracja zatrudnienia, w formie:

 

a) umowa o pracę – na okres minimum 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy; przy czym wysokość wynagrodzenia – na poziomie nie niższym niż minimalne obowiązujące wynagrodzenie za pracę za 1 miesiąc,

 

b) umowa zleceniena okres minimum 3 miesięcy (dopuszcza się kilka umów zlecenia pod warunkiem, iż łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum 3 miesiące, tzn. okres umów musi być ciągły, bez przerw, wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy); wartość umowy lub łączna wartość umów musi być równa lub wyższa od 3 krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 

2) Zakres i opis zadań zawodowych zawartych w programie stażu, które będzie wykonywać osoba bezrobotna oraz rodzaj kwalifikacji i umiejętności zawodowych jakie nabędzie osoba bezrobotna, które umożliwią wejście na rynek pracy uwzględniając zgłaszane przez pracodawców oferty pracy i zapotrzebowanie na rynku pracy.

 

3) Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku.

 

4) Dotychczasowa współpraca z PUP Lubań oraz efektywność zatrudnieniowa i kosztowa programów, w których wnioskodawca uczestniczył, obciążenie karą umowną za niezatrudnienie osoby bezrobotnej po stażu.

 

5)  Okres działania firmy na rynku, badanie, czy działalność jest zawieszana.

 

6)  Organizacja stażu na terenie powiatu lubańskiego.

 

 

 

VI.  ZASADY REPREZENTACJI I JEJ DOKUMENTOWANIA:

 

1)w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika lub wskazania we wniosku pełnomocnika do zawarcia umowy – każdorazowo do wniosku należy przedłożyć pełnomocnictwo jednoznacznie określające jego zakres, w szczególności do reprezentowania wnioskodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań  w jego imieniu  potwierdzone przez Notariusza i wydane w formie odpisu lub oryginał pełnomocnictwa wraz z oryginalnym dowodem wpłaty dokumentującym poniesienie opłaty skarbowej gotówką bezpośrednio w kasie organu podatkowego bądź przelewem na jego rachunek (właściwy organ podatkowy - Urząd Miasta Lubań),

 

2) pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania pracodawcy/ wnioskodawcy w odnośnym dokumencie rejestracyjnym (KRS, CEiDG) pod warunkiem,
iż wynika to ze sposobu i zakresu reprezentacji,

 

3) w przypadku wątpliwości co do autentyczności złożonego na pełnomocnictwie podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa PUP może zażądać: uwierzytelnienia złożonego pełnomocnictwa przez Notariusza lub osobistego zgłoszenia się do siedziby PUP osoby udzielającej pełnomocnictwa, w celu złożenia na druku wniesionego pełnomocnictwa podpisu tej osoby, w obecności upoważnionego pracownika PUP,

 

4) w przypadku wniosków składanych przez spółki cywilne lub spółki jawne należy przedłożyć uwierzytelnioną przez Notariusza lub wnioskodawcę umowę spółki (na żądanie PUP należy przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu).

 

 

VII.  STAŻ - warto wiedzieć!

 

1) BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE – dla Wnioskodawców, którym wypełnienie Wniosku oraz sporządzenie Programu stażu stwarza trudności, prowadzone są bezpłatne indywidualne konsultacje, w każdą środę tygodnia, od godz. 14:00 do 15:00, w pokoju nr 12, I piętro Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.

 

2) WSPARCIE TOWARZYSZĄCE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH KIEROWANYCH NA STAŻ:

 

- refundacja kosztu dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu,

 

- refundacja części kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7, w przypadku bezrobotnego posiadającego co najmniej 1 dziecko do 6 r.ż. lub co najmniej 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;

 

w oparciu o zasady przyznawania refundacji określone w aktualnym regulaminie wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora PUP; refundacja w/w kosztów może nastąpić pod warunkiem posiadania środków przez PUP Lubań przeznaczonych na ten cel; zasady i warunki zwrotu kosztów są określane w umowie zawartej z PUP Lubań,

 

3)Źródło finansowania – PUP Lubań może organizować staże w ramach przyjętego do realizacji planu finansowego na dany rok kalendarzowy; staże finansowane są z Funduszu Pracy lub w ramach realizowanych przez Urząd projektów bądź programów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Szczegółowe informacje:   w siedzibie PUP Lubań I piętro pokój nr 12, lub pod numerem telefonu 75 722 25 48 wew. 258 lub 260

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.)

 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 704 z późn. zm. )

 

Lubań, 16 styczeń  2017 r.

 
  Strzałka w prawo: S T A Ż
autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 03-04-2017
ostatnia modyfikacja: 03-04-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się
Strony w dziale
autor: Lucyna Ostrowska-Zając  |  utworzono: 02-03-2017
grafika
autor: Lucyna Ostrowska-Zając  |  utworzono: 02-10-2015
grafika
autor: Lucyna Ostrowska-Zając  |  utworzono: 19-04-2017
grafika