herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+

Ogłoszenie o zakończonym naborze wniosków na rok 2017 za wyjątkiem Bonu na zasiedlenie oraz Środków na podjęcie działalności gospodarczej (czytaj dalej)

 

 

 

 

Zaproszenie do składania "Wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia" (czytaj dalej)

 

DOFINANSOWANIE DO

 

WYNAGRODZENIA 

 

ZA ZATRUDNIENIE OSOBY

 

BEZROBOTNEJ

 

POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

 

 

 

 

 

 

Warunki i zasady przyznawania przez PUP w Lubaniu dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego po 50 roku życia - obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

 

1.  Urząd może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, dla którego urząd ustalił II profil pomocy.

 

2.  Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

a) 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat

b) 24 miesiące – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

 

3. Pracodawca będzie zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie dofinansowania odpowiednio przez okres 6 m-cy w przypadku, o którym mowa w pkt 2a), oraz 12 m-cy w przypadku, o którym mowa w pkt 2b).

 

4.  Do zawarcia umowy o dofinansowanie wynagrodzenia w preferowani będą pracodawcy, którzy zadeklarują zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

5. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

6. Kwota dofinansowania ulega pomniejszeniu w sytuacji, gdy z uwagi na np. chorobę pracownika pracodawca nie poniósł faktycznie kosztów w granicach określonych w umowie.

 

7. Dofinansowanie jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa UE.

 

8. Wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przekroczenia pomocy.

 

9. Zatrudnienie osoby bezrobotnej na stanowisku pracy utworzonym w ramach dofinansowania wynagrodzenia następuje na podstawie skierowania wystawionego przez urząd po zawarciu umowy. Wykreślenie osoby bezrobotnej z ewidencji następuje z dniem podjęcia pracy.

 

10.  Pracodawca będzie zobowiązany do nieobniżenia czasu pracy po okresie dofinansowania przez okres, o którym mowa w pkt 3.

 

11.  Dofinansowanie wynagrodzenia nie przysługuje za okres, w którym skierowany bezrobotny przebywał na urlopie bezpłatnym, czy też pobierał zasiłek chorobowy z ZUS, a pracodawca nie poniósł żadnych wydatków na wynagrodzenie tej osoby w tym okresie.

 

12. Dofinansowanie wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników w ramach zawartej umowy dokonywane jest na podstawie składanego co miesiąc wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do umowy wraz z określonymi w umowie dokumentami.

 

13.  Dofinansowanie będzie wypłacane przez urząd w okresach miesięcznych z dołu, przelewem na rachunek bankowy pracodawcy w terminie określonym w umowie.

 

14.  Do okresu zatrudniania nie zalicza się okresów urlopu bezpłatnego.

 

15. W przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni, jeżeli koszty poniesione przez pracodawcę są niższe niż kwota przyznanego dofinansowania, kwota dofinansowania przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenie.

 

16.  W przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie powyżej 33 dni lub urlopu bezpłatnego, kwota dofinansowania nie przysługuje.  

 

17. Wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanego limitu środków finansowych na dany rok kalendarzowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostanie podjęta decyzja o źródle finansowania, o którym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

 

18.   Projekt umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50 r.ż. dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.pupluban.pl w Menu Formy Aktywizacji w Zakładce Bieżące – Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego 50+ – Informacje ogólne bądź w siedzibie PUP w Lubaniu -  II piętro, pok. nr 20.

 

19. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu nie płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientacje seksualną.

 

20.  W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika lub wskazania we wniosku pełnomocnika do zawarcia umowy – każdorazowo do wniosku należy przedłożyć pełnomocnictwo jednoznacznie określające jego zakres, w szczególności do reprezentowania wnioskodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w jego imieniu  potwierdzone przez Notariusza i wydane w formie odpisu lub oryginał pełnomocnictwa wraz z oryginalnym dowodem wpłaty dokumentującym poniesienie opłaty skarbowej gotówką bezpośrednio w kasie organu podatkowego bądź przelewem na jego rachunek (właściwy organ podatkowy - Urząd Miasta Lubań). Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania pracodawcy/ wnioskodawcy w odnośnym dokumencie rejestracyjnym (KRS, CEiDG) pod warunkiem, iż wynika to ze sposobu i zakresu reprezentacji.

 

21.  W przypadku wątpliwości co do autentyczności złożonego na pełnomocnictwie podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa PUP w Lubaniu może zażądać:

a)     uwierzytelnienia złożonego pełnomocnictwa przez Notariusza lub

b)    osobistego zgłoszenia się do siedziby PUP osoby udzielającej pełnomocnictwa, w celu złożenia na druku wniesionego pełnomocnictwa podpisu tej osoby, w obecności upoważnionego pracownika PUP.

 

22. W przypadku wniosków składanych przez spółki cywilne lub spółki jawne należy przedłożyć uwierzytelnioną przez Notariusza lub wnioskodawcę umowę spółki (na żądanie PUP należy przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu).

autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 21-11-2017
ostatnia modyfikacja: 21-11-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się