herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Bon stażowy

 

BON STAŻOWY

 

 

 

 

 

 

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

 

2.  Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

 

3.  Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

 

4.  Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1.500 zł.

 

5.  Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

6.  W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

a) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium

b) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

 

7.  Kwota premii, oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

8. Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

 

9. Do stażu odbywanego w ramach bonu stażowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 53 ust. 1 i ust. 4 -    8 oraz art. 61a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

 

Podstawa prawna: Art. 66l. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ( tj. Dz. U z 2016 r., poz. 645 z późn. zm. )

 

autor: Dorota Owsiak
utworzono: 27-07-2016
ostatnia modyfikacja: 27-07-2016
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się