herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Bon zatrudnieniowy

Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia   PDF   WORD

 

 

 

 

 

 

Wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnianiem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy PDF   WORD

 

 

 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz

 

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza pobierz

 

 

BON ZATRUDNIENIOWY

  

 

 

 

 

 

Warunki i zasady przyznawania bonu zatrudnieniowego 

 

 

1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.

 

2. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

 

3. Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

 

4. Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

 

5. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

 

6.Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

 

7. Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

 

8.W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

a)  kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego, lub

b)  kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie dalszego 6 miesięcznego zatrudnienia.

 

9.   W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

 

10.  Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

11.  Do okresu zatrudniania nie wlicza się okresu urlopu bezpłatnego.

 

12. W przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni, jeżeli koszty poniesione przez pracodawcę są niższe niż wysokość zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, kwota refundacji w ramach bonu zatrudnieniowego przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

 

13. W przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie powyżej 33 dni lub urlopu bezpłatnego, kwota refundacji w ramach bonu zatrudnieniowego nie przysługuje.  

 

14. Wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przekroczenia pomocy.

 

15. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu nie płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientacje seksualną.

 

16. Wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanego limitu środków finansowych na dany rok kalendarzowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostanie podjęta decyzja o źródle finansowania, o którym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

 

17. Projekt umowy o refundację części koszów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu przyznano bon zatrudnieniowy dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.pupluban.pl w Menu Formy Aktywizacji w Zakładce Bieżące – Bon zatrudnieniowy – Propozycje urzędu bądź w siedzibie PUP w Lubaniu -  II piętro, pok. nr 17.

 

18. W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika lub wskazania we wniosku pełnomocnika do zawarcia umowy – każdorazowo do wniosku należy przedłożyć pełnomocnictwo jednoznacznie określające jego zakres, w szczególności do reprezentowania wnioskodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w jego imieniu  potwierdzone przez Notariusza i wydane w formie odpisu lub oryginał pełnomocnictwa wraz z oryginalnym dowodem wpłaty dokumentującym poniesienie opłaty skarbowej gotówką bezpośrednio w kasie organu podatkowego bądź przelewem na jego rachunek (właściwy organ podatkowy - Urząd Miasta Lubań). Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania pracodawcy/ wnioskodawcy w odnośnym dokumencie rejestracyjnym (KRS, CEiDG) pod warunkiem, iż wynika to ze sposobu i zakresu reprezentacji.

 

19. W przypadku wątpliwości co do autentyczności złożonego na pełnomocnictwie podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa PUP w Lubaniu może zażądać:

a)  uwierzytelnienia złożonego pełnomocnictwa przez Notariusza lub

b)  osobistego zgłoszenia się do siedziby PUP osoby udzielającej pełnomocnictwa, w celu złożenia na druku wniesionego pełnomocnictwa podpisu tej osoby, w obecności upoważnionego pracownika PUP.

 

20. W przypadku wniosków składanych przez spółki cywilne lub spółki jawne należy przedłożyć uwierzytelnioną przez Notariusza lub wnioskodawcę umowę spółki (na żądanie PUP należy przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu).

 

Podstawa prawna:

1.  art. 66n. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm. ).

 

autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 30-03-2017
ostatnia modyfikacja: 30-03-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się