herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Bon na zasiedlenie

 

Bon na zasiedlenie przyznawany w ramach Funduszu Pracy (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

Bon na zasiedlenie przyznawany w ramach PO WER (czytaj dalej)

 

 

 

 

 

 

 

BON NA ZASIEDLENIE

  

 

 

Warunki i zasady przyznawania przez PUP w Lubaniu


bonu na zasiedlenie - obowiązują od 25 stycznia 2017 r.

 

1. O przyznanie bonu na zasiedlenie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w PUP w Lubaniu jako osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których urząd ustalił II profil pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

 

2. Na wniosek bezrobotnego, o którym mowa w pkt 1 starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 

a) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

 

b) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

 

c) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres, co najmniej 6 m-cy.

 

3. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

4.  Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

 

a) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy; niewywiązanie się z obowiązku powoduje konieczność zwrotu całości środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

 

b) do 7 dni odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy; niewywiązanie się z obowiązku powoduje konieczność zwrotu całości środków w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

 

c) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy; niewywiązanie się z obowiązku powoduje konieczność zwrotu środków proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.   

 

5.  Bonu na zasiedlenie nie może otrzymać osoba bezrobotna, która:

 

a) ubiega się w PUP w Lubaniu o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 

b) posiada wpis do CEIDG o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej,

 

c) posiada już meldunek stały lub czasowy w miejscowości, w której planuje zamieszkać w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie. 

 

6. O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

7. Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie składane są w terminie ogłoszonym przez PUP w Lubaniu, w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30. Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków zostanie każdorazowo opublikowana na stronie internetowej urzędu www.pupluban.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu.

 

8. Po złożeniu wniosku przez osobę bezrobotną doradca klienta wydaje pisemną opinię w zakresie zasadności przyznania bonu uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy, indywidualne potrzeby bezrobotnego oraz uzasadnienie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie.

 

9. Decyzję o przyznaniu bonu na zasiedlenie podejmuje Dyrektor PUP w Lubaniu w oparciu o opinię doradcy klienta oraz uwzględniając środki finansowe, jakimi Urząd dysponuje na realizację tej formy aktywizacji zawodowej.

 

10. Projekt umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie określający m.in. warunki umowy oraz czynności podejmowane przez bezrobotnego po otrzymaniu bonu na zasiedlenie dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.pupluban.pl bądź w siedzibie PUP w Lubaniu -  II piętro, pok. nr 20.

 

11. Dzień podpisania umowy jest dla osoby bezrobotnej dniem otrzymania bonu na zasiedlenie.

 

12. Zatrudnienie, inna praca zarobkowa lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 m-cy przez łączny okres co najmniej 6 m-cy u jednego lub kilku pracodawców. Możliwe jest łączenie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz działalności gospodarczej w celu wywiązania się z obowiązku pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarodowej lub działalności gospodarczej przez okres 6 m-cy.

 

13.  Do spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 4c) niniejszych warunków i zasad nie zalicza się:

 

a)usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia,

 

b) okresu urlopu bezpłatnego z zastrzeżeniem urlopu bezpłatnego udzielanego na czas odbywania służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych,

 

c) stosunku służbowego w Policji,

 

d) zatrudniania w ramach kontraktu na pełnienie służby na stanowisku żołnierza zawodowego,

 

e) odbywania stażu podyplomowego, w ramach którego lekarz/lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania tego zawodu,

 

f) zatrudnienia w ramach umowy stypendialnej zawartej z klubem sportowym,

 

g) zawieszenia działalności gospodarczej.

 

14.  Środki przyznane w ramach bonu na zasiedlenie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

15.  Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości bonu na zasiedlenie otrzymanego w związku z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowi pomoc de minimisudzielaną w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

 

16.  Jeżeli osoba bezrobotna w związku z otrzymaniem bonu na zasiedlenie rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i skorzysta z możliwości opłacania składek na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych warunkach będzie skutkowało to niemożnością zaliczenia tego okresu do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1.    art. 66n. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.).

2.    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.10.2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1809).

autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 25-01-2017
ostatnia modyfikacja: 25-01-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się