herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka WSPARCIE W STARCIE II NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY - opis 

 

 

 

Pożyczka WSPARCIE W STARCIE II NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - opis

 

 

 

 

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”   pobierz

 

 

 

 

 

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" ULOTKA INFORMACYJNA str. 1   str. 2

 

 

 

 

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

 

Zgodnie z art. 61t oraz 61g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Wsparcie oferowane w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II":

 

1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

-      absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

-      zarejestrowanych bezrobotnych,

-      studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

 

2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla:

-       osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej,

-     podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • niepublicznych szkół,
  • niepublicznych przedszkoli,
  • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

-        żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:

-          zakładania działalności gospodarczej,

-          form opodatkowania działalności gospodarczej,

-          prowadzenia księgowości,

  • oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

 

3 listopada 2014 r. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zostały podpisane umowy z pośrednikami finansowymi na obsługę II etapu Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II". Na realizację II etapu Programu Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył ok. 500 mln zł - na okres do 2021 roku. Nabór wniosków o pożyczkę w ramach II etapu Programu rozpocznie się w dniu 17 listopada 2014 r.

 

Lista wybranych pośredników finansowych, szczegółowe zasady udzielania pożyczek oraz druki wniosków i regulaminów znajdują się na stronach: www.bgk.com.pl/wws; wws.bgk.pl.autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 20-07-2016
ostatnia modyfikacja: 20-07-2016
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się