herb_baner.png
logo2.png
75 722-25-48
/
75 722-35-19
75 722-32-78
Opcje zaawansowane
9911f388beac2758fa5d127f880a4f7d_L.jpg
zarejestrujsie_baner.png
zglos oferte_baner.png
stworz cv_baner.png
statystki_bezrobocia.png
urzad_podawczy.png
logo fb na www.png
ucho3.jpg
PUP24_210x80_bannerek.jpg
Strona Internetowa
Pytanie 1: Czy podoba Ci się nowa strona Urzędu Pracy?
Tak
Nie
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia...

Ogłoszenie o zakończonym naborze wniosków na rok 2017 za wyjątkiem Bonu na zasiedlenie oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej (czytaj dalej)

 

 

 

Komunikat - zakończenie naboru "Wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia" (czytaj dalej)

 

 

Ogłoszenie o naborze od dnia 30.06.2017 r. "Wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia" (czytaj dalej)

 

 

Ogłoszenie o naborze "Wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia" (czytaj dalej)

 

 

Ogłoszenie o terminie kolejnego naboru "Wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia" (czytaj dalej)

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW

 

PONIESIONYCH NA

 

WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ

 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

 

SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH

 

BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU  ŻYCIA

 

 

 

 

 

 

Warunki i zasady przyznawania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - obowiązują od 07.02.2017 r.

 

1Wnioskodawcą może być pracodawca w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników), lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej).

 

2. W ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia do Wnioskodawcy może zostać skierowana wyłącznie osoba bezrobotna, która posiada ustalony profil pomocy II, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określony w ustawie.

 

3. Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne (składka emerytalna, rentowa i wypadkowa) skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu zawarcia umowy i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego w ramach refundacji bezrobotnego.

 

 

4.   W roku 2017 maksymalna kwota refundacji wynosi:

 

a)  2.000,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty przy deklarowanej kwocie brutto wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 2.100,00 zł brutto,

 

b)  1.900,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty przy deklarowanej kwocie brutto wynagrodzenia w wysokości poniżej 2.100,00 zł jednak nie niższej niż 2.000,00 zł brutto.

 

 

5. W przypadku, jeżeli w ciągu miesiąca pracodawca poniesie niższe koszty niż przysługująca refundacja wynagrodzenia i/lub składek na ubezpieczenia społeczne to refundacja zostanie pomniejszona do 99% kwoty wydatków poniesionych na wynagrodzenie i/lub do 99% kwoty poniesionej na ubezpieczenia społeczne.

 

6. Starosta nie może zawrzeć umowy, o której mowa w pkt 3, z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

7. Starosta nie może zawrzeć umowy, o której mowa w pkt 3, z pracodawcą lub przedsiębiorcą, który na dzień składania wniosku prowadzi działalność przez krótszy okres niż 6 miesięcy. Jednocześnie działalność ta w okresie 6-ciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie może być zawieszona.

 

 

8.  Ze wsparcia w ramach refundacji nie mogą skorzystać:

 

a)  starostwa powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne,

 

b)  powiatowe urzędy pracy,

 

c)  urzędy gmin oraz ich jednostki organizacyjne.

 

9. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, o której mowa w pkt 3, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

 

10. Niewywiązanie się z warunków, o których mowa w pkt 9, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

11. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, o którym mowa w pkt 9, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

12.  W przypadku jeżeli pracodawca rozwiąże w trybie art. 53 § 1 pkt 2 kodeksu pracy zawartą umowę o pracę ze skierowaną osobą bezrobotną, która odbywa karę pozbawienia wolności, na zwolnione stanowisko pracy zostanie skierowana kolejna osoba bezrobotna.

 

13. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

14. Zastrzega się, że na stanowisko pracy w ramach refundacji nie będą kierowane osoby bezrobotne, które są członkami rodziny pracodawcy lub przedsiębiorcy – małżonkowie, rodzeństwo, wstępni i zstępni pierwszego stopnia w linii prostej (ojciec, matka, dziecko).

 

15. W przypadku wystąpienia sytuacji, gdy skierowana osoba bezrobotna w trakcie realizacji umowy np. przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zasiłku chorobowym lub urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim na indywidulany wniosek pracodawcy istnieje możliwość skierowania na zastępstwo innej osoby bezrobotnej, do czasu powrotu do pracy osoby pierwotnie skierowanej.

 

16. Do okresu zatrudniania, w trakcie i po okresie refundacji, nie zalicza się okresów urlopu bezpłatnego.

 

17. W przypadku uzupełnienia zatrudnienia w okresie refundacji okres realizacji umowy (w tym okres refundacji) nie zostanie wydłużony o czas, w którym na utworzonym stanowisku pracy osoba bezrobotna nie była zatrudniania z uwagi na powstanie wakatu na stanowisku pracy i trwające pośrednictwo pracy.

 

18. W przypadku uzupełnienia zatrudnienia w okresie po zakończeniu refundacjiokres realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, w którym na utworzonym stanowisku pracy osoba bezrobotna nie była zatrudniania z uwagi na powstanie wakatu na stanowisku pracy i trwające pośrednictwo pracy.

 

19.Wnioskodawca będzie zobowiązany do nieobniżenia czasu pracy po okresie refundacji.

 

20. Pomoc w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia udzielana wnioskodawcom będącym beneficjentami pomocy stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z warunkami jej dopuszczalności.

 

21. Wniosek zostanie negatywnie rozpatrzony, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przekroczenia pomocy.

 

22.  Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu nie płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientacje seksualną.

 

23. Zatrudnienie osoby bezrobotnej na stanowisku pracy utworzonym w ramach refundacji następuje na podstawie skierowania wystawionego przez urząd po zawarciu umowy. Wykreślenie osoby bezrobotnej z ewidencji następuje z dniem podjęcia pracy.

 

24. Wypłata refundacji dokonywana jest na podstawie składanego co miesiąc wniosku o dokonanie refundacji stanowiącego załącznik do umowy wraz z określonymi w umowie dokumentami. Refundacja będzie wypłacana przez urząd w okresach miesięcznych z dołu, przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie określonym w umowie.

 

25. Wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanego limitu środków finansowych na dany rok kalendarzowy.

 

26. Projekt umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.pupluban.pl w Menu Formy Aktywizacji w Zakładce Bieżące – Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia – Informacje ogólnebądź w siedzibie PUP w Lubaniu -  II piętro, pok. nr 20.

 

27. W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika lub wskazania we wniosku pełnomocnika do zawarcia umowy – każdorazowo do wniosku należy przedłożyć pełnomocnictwo jednoznacznie określające jego zakres, w szczególności do reprezentowania wnioskodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w jego imieniu  potwierdzone przez Notariusza i wydane w formie odpisu lub oryginał pełnomocnictwa wraz z oryginalnym dowodem wpłaty dokumentującym poniesienie opłaty skarbowej gotówką bezpośrednio w kasie organu podatkowego bądź przelewem na jego rachunek (właściwy organ podatkowy - Urząd Miasta Lubań). Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba podpisująca wniosek i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania pracodawcy/przedsiębiorcy w odnośnym dokumencie rejestracyjnym (KRS, CEiDG) pod warunkiem, iż wynika to ze sposobu i zakresu reprezentacji.

 

28. W przypadku wątpliwości co do autentyczności złożonego na pełnomocnictwie podpisu osoby udzielającej pełnomocnictwa PUP w Lubaniu może zażądać:

 

a) uwierzytelnienia złożonego pełnomocnictwa przez Notariusza lub

 

b) osobistego zgłoszenia się do siedziby PUP osoby udzielającej pełnomocnictwa, w celu złożenia na druku wniesionego pełnomocnictwa podpisu tej osoby, w obecności upoważnionego pracownika PUP.

 

29. W przypadku wniosków składanych przez spółki cywilne lub spółki jawne należy przedłożyć uwierzytelnioną przez Notariusza lub wnioskodawcę umowę spółki (na żądanie PUP należy przedłożyć do wglądu oryginał dokumentu).

30. W przypadku jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem pomocy publicznej do wniosku należy dołączyć wypełniony i podpisany „Formularzinformacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”. Druk formularza dostępny jest w siedzibie PUP (pok. nr 20, II piętro) oraz na stronie internetowej www.pupluban.pl w zakładce Formy aktywizacji - Bieżące - Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - Informacje ogólne.

 

31. Złożenie wniosku o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia nie gwarantuje otrzymania środków. Wniosek o refundację może być przez Starostę uwzględniony, jeżeli Wnioskodawca spełnia warunki określone w przepisach oraz gdy wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a Starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

 

32. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dane wskazane w części II wniosku zostaną zawarte w zgłoszeniu wolnego miejsca pracy jako ofercie pracy zamkniętej, w formie załącznika do umowy o refundację części koszów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, zawierającego określone w części II wniosku warunki pracy i płacy w oparciu o obowiązujące przepisy. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 667 ) powiatowy urząd pracy pozyskuje od pracodawców oferty pracy i realizuje te oferty, których zgłoszenie obejmuje tzw. dane wymagane dotyczące zgłaszanego miejsca pracy, m.in. nazwę stanowiska pracy, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy.Niewypełnienie w części II wniosku wszystkich punktów i nieuzupełnienie ich po powiadomieniu przez urząd o takiej konieczności spowoduje, że oferta nie będzie mogła zostać przyjęta do realizacji, a tym samym wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

 

33. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację Wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Starosta podaje przyczynę odmowy. Przyznanie refundacji dokonywane jest na podstawie umowy cywilno-prawnej, dlatego też nie stanowi ono decyzji administracyjnej wobec czego od negatywnego stanowiska nie przysługuje odwołanie.

 

34. Wniosek należy wypełnić czytelnie: komputerowo lub czytelnym pismem – jednym charakterem pisma. Każdą stronę wniosku i załączników należy parafować. Niedopuszczalne jest stosowanie korektora. Poprawki należy wprowadzać poprzez skreślenie błędnego tekstu, wpisanie obok prawidłowego zapisu i każdorazowe zaparafowanie.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

art. 150f. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 ze zm. ).

 

 

 

autor: Lucyna Ostrowska-Zając
utworzono: 21-11-2017
ostatnia modyfikacja: 21-11-2017
Strona główna
Powrót
Drukuj
PDF
Wypowiedz się